Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Privacyverklaring

Stichting Heart4Ghana Stichting Heart4Ghana, gevestigd aan Zwartewaalsestraat 27, 3114 XV, Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.heart4ghana.com

Zichtweg 38,

2151 WH,

Nieuw –Vennep

Gemeente Haarlemmermeer

Tel. +31 (0)6 41037485


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Heart4Ghana verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht - Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer; alleen bij sponsorprogramma

- Paspoortnummer; voor het genereren van de Garantiebrief t.b.v. visum aanvraag

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals een reactie in een blog of een nieuwsbericht


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting@heart4ghana.com , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Heart4Ghana verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten voor je te verlenen of bij je af te leveren

- Stichting Heart4Ghana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Heart4Ghana neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Heart4Ghana) tussen zit. Stichting Heart4Ghana gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Microsoft Excel; voor het genereren van een financieel overzicht

- Microsoft Word; voor het genereren van benodigde correspondentie t.b.v. te leveren dienst(en) zoals bijvoorbeeld het opmaken van een factuur en het opstellen van correspondentiebrieven voor visum aanvraag

- Dropbox; voor het makkelijk delen van documenten tussen bestuursleden en medewerkers van stichting Heart4Ghana; alleen bevoegde personen hebben toegang tot Dropbox

- Mailchimp; voor het informeren van onze achtetban over de activiteiten die wij doen.

Alle systemen hebben weinig tot geen negatieve gevolgen voor de betrokkene. Opgeslagen informatie in beide systemen zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Heart4Ghana bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens alle bovengenoemde persoonsgegevens

Bewaartermijn tot maximaal 6 maanden na afloop van het gevolgde programma


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Heart4Ghana verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Heart4Ghana blijft verantwoordelijk voor deze verstrekkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Heart4Ghana maakt gebruik van google analytics voor het bijhouden van bezoekers op onze website. De volgende functies past Google analytict toe:

Remarketing; hiermee wordt het mogelijk om gegevens te verzamelen voor remarketing in het Display Netwerk en het zoeknetwerk. Dit omvat gegevens van gebruikers die zijn ingelogd bij Google en hebben toegestaan dat Google hun web- en app-geschiedenis aan hun Google-account koppelt en dergelijke informatie uit hun Google-account gebruikt om advertenties te personaliseren. Google Analytics koppelt deze ID's tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om uw doelgroepen te ondersteunen. Wanneer u deze instelling inschakelt, moet u zich houden aan het beleid ten aanzien van Advertentiefuncties van Google Analytics, waaronder regels met betrekking tot gevoelige categorieën en de benodigde privacyopenbaarmakingen aan uw eindgebruikers over de gegevens die u verzamelt en deelt met Google.

Rapportagefuncties voor advertenties; hiermee worden functies voor advertentierapportage ingeschakeld, zoals rapportage over demografische doelgroepen en interesses, Campaign Manager-rapportage, Display & Video 360-rapportage en rapportage over vertoningen in het Google Display Netwerk, waardoor u uw gebruikers beter kunt leren begrijpen. Meer informatie


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Heart4Ghana en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stichting@heart4ghana.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Heart4Ghana wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Heart4Ghana neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stichting@heart4ghana.com