Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Beleidsplan

Strategie

Missie en Visie

Onze missie is om vanuit een Christelijke levenshouding een duurzame en verantwoorde ontwikkelingssamenwerking te bereiken in het noorden van Ghana. Stichting Heart4Ghana heeft een integere en duurzame samenwerking met lokale partners voor ogen waarbij het gebruik van lokale kennis en vaardigheden concreet ingezet zal worden voor het bereiken van maatschappelijke, economische en missionaire doelen.

Tevens wil zij haar bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers, etc.) inspireren door het delen van deze lokale kennis en ervaringen en hen te begeleiden in het toepassen hiervan in hun eigen leven. Daarnaast wil zij hen aanmoedigen om te participeren in de lokale en culturele gebruiken van de regio om zo een integrale en verantwoorde samenwerking te verkrijgen.

Alle activiteiten van Stichting Heat4Ghana moeten erop gericht zijn om (kleine) ondernemers in de regio te voorzien van werkgelegenheid. Tevens zal stichting Heart4Ghana er op toezien dat lokale medewerkers die werken aan de lokale projecten een eerlijk en marktconform salaris krijgen.

Doel en werkzaamheden van stichting Heart4Ghana

Het doel van de stichting Heart4Ghana is enerzijds het vanuit een missionaire roeping in woord en daad getuige zijn van Jezus Christus onder Noord Ghanese vrouwen en anderzijds door het aangaan van duurzame en verantwoorde samenwerking met lokale partnerorganisaties in Noord-Ghana, hen te helpen bij het realiseren van hun maatschappelijke, economische en/of missionaire doelstellingen en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Heart4Ghana tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het aangaan van een intensieve samenwerking met de NGO Heart4Ghana (geregistreerd in Ghana) en andere partner organisaties in Noord-Ghana;

- het opzetten, uitvoeren en monitoren van het Heart4Women sponsorprogramma en microfinanciering voor de Noord-Ghanese vrouwen;

- het inzetten van (professionele) vrijwilligers en/of stagiaires ter ondersteuning in de projecten van lokale partners;

- het financieel en/of materieel steunen van NGO Heart4Ghana’s maatschappelijke projecten zodat zij tot hun volle potentie kunnen groeien;

- het houden van toezicht op de projectdonaties van bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers) en op een duurzame en verantwoorde wijze besteding hiervan;

- voorzien in de uitbetaling van lokale salarissen aan werknemers van NGO Heart4Ghana in Ghana.

Doelen

Tussen 2018 en 2020 willen we de volgende doelen bereiken:

- Aanstellen van een directeur die het dagelijkse bestuur van de projecten in Ghana zal managen;

- Oprichten van lokale NGO Heart4Ghana in Ghana zodat de Nederlandse stichting op verantwoorde en duurzame wijze in Ghana kan opereren;

- Intensieve samenwerking aangaan met minimaal 2 missionaire organisaties waarmee we gezamenlijk onze missionaire doelen kunnen behalen;

- We beogen een groei van het aantal sponsoren naar minimaal 25 zodat dit aantal vrouwen empowered kan worden;

                § Uitbreiden van ons netwerk op sociale media en binnen kerkgenootschappen in Nederland

                 § Vrouwenprofielen op onze website publiceren

                 § Video opname maken voor publicatiedoeleinden

- Opzetten van een women empowerment project binnen een agro culturele setting;

                 § Samenwerking aangaan met lokale enterprises

                 § Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het opzetten van vrouwen coöperaties in agrocultuur

                § Onderzoek doen naar een locatie voor de start van een eerste coöperatie

- We beogen een groei van het aantal vrijwilligers en stagiaires met maximaal 25 vrijwilligers of stagiaires per jaar;

                § Samenwerking aangaan met hogescholen en universiteiten voor een standaard plaatsing van stagiaires

                § Publiciteit geven aan stageplaatsen en vrijwilligersplaatsen op sociale media

                § Folders en brochures verspreiden op hogescholen en universiteiten

                § Recensies en reviews op de website plaatsen

- Realiseren van duurzame financieringsstroom om de stichting financieel gezond te houden

                 § Realiseren van automatische incasso mogelijkheid voor onze donoren en sponsoren

                § Zoeken naar bedrijven in Nederland die onze activiteiten zouden willen sponsoren

                § De rente van het micro-krediet programma van Heart4Women project vaststellen naar marktconform (20%)

                § Financiële zekerheid wordt verkregen door minimaal 25 sponsoren voor Heart4Women project en minimaal 25 vrijwilligers/stagiaires per jaar aangezien zij automatisch doneren aan de stichting.

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid

Stichting Heart4Ghana zal zich de komende jaren bezighouden met het opzetten van projecten gericht op de verbetering van de religieuze en economische positie van de Noord-Ghanese vrouwen. Daarnaast zal zij mogelijkheden bieden aan professionele vrijwilligers en stagiaires om zich op een van onze projecten of bij projecten van partnerorganisaties in te zetten.

Heart4Women project

Heart4Women maakt onderdeel uit van Stichting Heart4Ghana. Heart4Women stelt zich als doel individuele vrouwen binnen hun eigen gemeenschap in hun kracht te zetten zodat zijzelf en hun gezinnen betere economische vooruitzichten hebben door middel van een sponsor- en microfinancieringsprogramma. Tegelijkertijd zullen deze vrouwen pastoraal begeleid worden in hun Christelijke geloof. Vrouwen uit verschillende lokale gemeenschappen worden geselecteerd aan de hand van vooraf vastgestelde selectiecriteria om deel te nemen aan het programma. Hierin wordt de samenwerking gezocht met de lokale kerk- en geloofsgemeenschappen.

Door middel van een sponsorprogramma kunnen vrouwen voor minimaal 2 jaar gesponsord worden. Sponsors vanuit Nederland/Europa sponsoren vrouwen voor een vast bedrag per maand gedurende een vooraf afgesproken periode. De sponsorgelden worden deels besteed aan pastorale zorg, bemoediging in het geloof, coaching en training. Daarnaast wordt er ook een deel verstrekt als micro-financiering aan de vrouwen om hiermee een kleine onderneming of een opleiding te starten. De vrouwen worden intensief begeleid en gemonitord in hun onderneming en het krediet zal worden terugbetaald, waarna het weer opnieuw in dezelfde vrouwen geïnvesteerd zal worden.

Vrijwilligers en Stagiaires

Onderdeel van ons beleid is het plaatsen van professionele vrijwilligers en stagiaires binnen onze eigen projecten, maar ook bij die van partnerorganisaties. We willen deze jonge mensen (ouderen zijn ook welkom) inspireren hoe het is om in een andere cultuur te wonen en werken. En hen de ervaring van hun leven meegeven, die zij in een multiculturele samenleving als Nederland heel goed kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen wij hun inzet goed gebruiken op de verschillende projecten. Op deze manier kunnen we de kosten van personeel laag houden en dus bijdragen aan en financieel gezonde stichting. Hierbij wordt goed in de gaten gehouden of de vrijwilligers niet de ‘banen’ van de lokale bevolking innemen. Dit is geenszins de bedoeling. De vrijwilliger is er vooral om kennis op te doen binnen de eigen beroepsgroep en deze toe te passen op de Ghanese manier.

Vrijwilligers en stagiaires betalen programmakosten. Deze kosten beslaan de kosten die gemoeid gaan met de voorbereiding in Nederland, met onder andere trainingen bij Stichting Muses, maar ook de begeleiding en supervisie ter plaatse. Een deel van de programmakosten is tevens een donatie voor de projecten van de stichting. Iedere vrijwilliger/stagiair steunt de stichting met een financiële bijdrage van €100,-. Deze zit inbegrepen in de programmakosten. Verder worden alle lopende kosten en de lokale salarissen van de begeleiders/supervisors in Ghana hiervan betaald.

Werven van gelden

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- Donaties;

- Sponsorgelden bedoeld voor Heart4Women project;

- Programmakosten van vrijwilligers/stagiaires; de programmakosten bestaat o.a. uit €100,- donatie voor de stichting, kosten voor begeleiding en voorbereiding in Nederland en lokale salarissen van begeleiders in Ghana.

- Fondsen en/of subsidies;

- Evt. andere baten uit activiteiten van de Stichting.

Management, organisatie en partners

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Voor verdere details verwijzen we naar de notariële acte. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mw. W.R.J. Dijkhuizen in de functie van Voorzitter

Mw. I.J. Bergenhenegouwen in de functie van Penningmeester

Mw. A.L. Venema in de functie van Secretaris

Het stichtingsbestuur opereert onafhankelijk van de donors, sponsors en andere belanghebbenden. Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen compensatie voor hun werk als bestuurslid. Zij mogen wel onkosten, gemaakt tijdens het bekleden van de functie, declareren onder overlegging van bewijsstukken voor de gemaakte kosten aan de penningmeester.

Het operationele management van de stichting is in handen van de voorzitter WRJ Dijkhuizen. Naast het dagelijks bestuur is de voorzitter belast met het schrijven van het jaarverslag voor de achterban.

Alle baten en lasten worden door de penningmeester nauwkeurig bijgehouden. Alle betalingen moeten worden goedgekeurd door de voorzitter en de penningmeester. Daarnaast is de penningmeester belast met het opstellen van het financieel jaarverslag. Het financieel jaarverslag wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering goedgekeurd en vastgesteld. In 2018 is een uitgesteld boekjaar aangevraagd en goedgekeurd. Het eerste financiële boekjaar is 31-12-2019. Ieder volgend jaar eindigt het financiële boekjaar op 31 december. Binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar worden de jaarverslagen gepubliceerd op de website van de stichting.

De secretaris is belast met het notuleren van de vergaderingen en zal deze notulen zorgvuldig bewaren.

Binnen een termijn van 4 jaar zal het bestuur een directeur aanstellen die de operationele taken zal gaan uitvoeren. Wanneer de directeur is aangesteld zal het stichtingsbestuur een meer toezichthoudende en adviserende functie krijgen.

Beschikken over het vermogen van de stichting

De penningmeester is belast met de financiële taak van de stichting. Tevens is de voorzitter gemachtigd om alle taken van de penningmeester over te nemen indien noodzakelijk. Zowel de penningmeester als de voorzitter hebben de mogelijkheid om gelden van en naar de zakelijke rekening te boeken.

Bestemming liquidatie saldo

Indien er besloten wordt Stichting Heart4Ghana te ontbinden zal er een liquidatiesaldo worden vastgesteld. Dit is gelijk aan het vermogen van de stichting op het moment van ontbinding minus alle vereffeningen. Het liquidatiesaldo zal in de eerste plaats worden toegewezen aan NGO Heart4Ghana zoals deze geregistreerd is in Ghana met registratienummer: CG02203219. In geval van gelijktijdige ontbinding van de NGO zal het liquidatie saldo aan een Nederlandse Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doestelling worden toegewezen.

Het beleidsplan is een levend document wat eens per jaar geëvalueerd en waar nodig herzien of aangepast wordt. Het is opgesteld in Schiedam op 16 mei 2018 en is unaniem vastgesteld door het stichtingsbestuur.