Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Gedragscode

Algemene gedragsregels:

 • De medewerker is op tijd op zijn/haar werkplek
 • De medewerker werkt het aantal uur dat vooraf is afgestemd met de partnerorganisatie
 • De medewerker werkt het aantal afgesproken weken op het project. Eerder stoppen is in principe niet mogelijk tenzij er zich calamiteiten voordoen. Team Ghana zal dan besluiten of de medewerker eerder kan stoppen.
 • De medewerker houdt zich aan de regels die gelden op het project
 • De medewerker respecteert de huisregels in het gastgezin of ander onderkomen
 • De medewerker respecteert de lokale cultuur en haar gebruiken
 • De medewerker houdt zich aan de kledingvoorschriften zoals die gebruikelijk zijn in het Noorden van Ghana. Team NL zal de medewerkers hierover vooraf uitgebreid informeren.
 • De medewerker geeft onder geen beding extra geld aan het gastgezin of project waarop hij/zij werkt. Ook niet als zij hierom vragen. Extra donaties gaan via stichting Heart4Ghana. Dit is om de relatie tussen jou en het gastgezin/project gelijkwaardig te houden.
 • Wanneer er problemen zijn neemt de medewerker altijd contact op met Team Ghana of met Team NL.
 • Tijdens het programma is het niet de bedoeling dat de medewerker gaat reizen. Reizen kan vooraf of na afloop van het gevolgde programma.
 • Korte excursies in het weekend zijn toegestaan mits de medewerker zich na het weekend weer op tijd op het project meldt.


Specifieke regels t.b.v. een veilige omgeving van kinderen/hulpbehoevenden en de vrijwillige medewerker:

 • De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige/hulpbehoevende zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De medewerker onthoudt zich ervan de minderjarige/hulpbehoevende te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 • De medewerker dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige/ hulpbehoevende dan functioneel noodzakelijk is.
 • De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige/hulpbehoevende. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen medewerker en minderjarige tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • De medewerker mag de minderjarige/hulpbehoevende niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.
 • De medewerker heeft de plicht de minderjarige/hulpbehoevende naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige/hulpbehoevende is betrokken, wordt nageleefd.
 • Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de direct leidinggevende en/of de vertrouwenspersoon binnen de stichting.
 • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de direct leidinggevende en/of vertrouwenspersoon binnen de stichting.


Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigenhulpbehoevenden en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen/hulpbehoevenden verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen/hulpbehoevenden, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het per direct opschorten van het vrijwilligerswerk met minderjarigen/hulpbehoevenden bij onze stichting en door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.